مرحله کد داوطالبی



رتبه درصد نزده غلط صحیح نام درس
0 0 مدنی
0 0 آیین دادرسی مدنی
0 0 تجارت
0 0 اصول
0 0 جزا
0 0 کیفری






رتبه کل معدل درصد کل
0 0 0